Mitä tulisi tietää tasa-arvoisuudesta yrittäjänä?

Olipa sinulla omia työntekijöitä tai harjoititpa työvoiman vuokrausta, tulee sinun tietää muutama tasa-arvoon liittyvä seikka. Tasa-arvo työpaikalla tarkoittaa muun muassa sitä, että miehet, naiset ja muunsukupuoliset voivat työskennellä samoissa työtehtävissä ja saada niistä samaa palkkaa. Tasa-arvolain noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin. Suomessa on tasa-arvolaki, mikä kieltää kaiken syrjinnän sukupuolen perusteella, ja mikä velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvolakia sovelletaan myös sukupuolivähemmistöihin, eli kaikenlainen syrjintä ja epäasiallinen kohtelu on kielletty myös sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää myös yrityksen tuottavuuden kannalta. Epäasiallinen kohtelu ja syrjintä voivat aiheuttaa henkistä kuormitusta ja sairauslomia. Työntekijät ovat yrityksen tärkeimpiä voimavaroja, joten yrittäjän kannattaa kohdella työntekijöitä oikeudenmukaisesti, ja puuttua kaikenlaiseen epätasa-arvoisuuteen välittömästi.

Tarvitaanko työpaikalla tasa-arvosuunnitelmaa?

Jos työnantajalla on palveluksessaan säännöllisesti ainakin 30 työntekijää, tarvitaan työpaikalle tasa-arvolain mukaan erityinen tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelmassa käsitellään palkkausta ja muita työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja. Tasa-arvosuunnitelma tulee laatia vähintään kahden vuoden välein ja siitä on tiedotettava koko henkilöstölle, jotta henkilöstön edustajat voisivat osallistua ja vaikuttaa uuteen tasa-arvosuunnitelmaan. 

Tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa selvitetään, mikä on työpaikan sen hetkinen tilanne tasa-arvon suhteen. Jos parantamisen varaa on, laaditaan kehittämistavoitteet ja suunnitellaan, mitä toimenpiteitä tarvitaan niiden saavuttamiseksi. Samalla päätetään seurantamenetelmistä.

Tasa-arvosuunnitelman avulla pyritään estämään se, että työpaikalla ei tapahtuisi minkäänlaista sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Tasa-arvoa arvioidaan esimerkiksi rekrytointipolitiikkaa ja etenemismahdollisuuksia tarkastelemalla. Tasa-arvon toteutumisen arvioinnin kohteita ovat myös johtamiskäytännöt, vaikutusmahdollisuudet, henkilöstöedut, työolosuhteet ja työhyvinvointi. Arvioiden on perustuttava henkilöstöraportteihin, kyselyihin, kehityskeskusteluihin ja työhyvinvointikyselyihin, ei yrittäjän omaan mielipiteeseen. 

Tasa-arvon kannalta ongelmallisia ilmiöitä 

Sukupuolten tasa-arvo

Tasa-arvon kanssa on ongelmia etenkin palkkauksessa, työolosuhteissa ja työsuhteen ehdoissa sekä urakehityksessä. Kun puhutaan tasa-arvon kannalta ongelmallisista ilmiöistä Suomessa, nostetaan usein esiin se, että naisen euro on Suomessa noin 84 senttiä. Miksi naiset saavat pienempää palkkaa? Noin puolet miesten ja naisten palkkaeroista selittyy sillä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja eri tehtävissä. Naiset hakeutuvat usein matalapalkka-aloille, kuten hoitoalalle. Miehet ovat naisia useammin esimerkiksi insinööreinä tai hyväpalkkaisissa johtotehtävissä. 

Miten loput palkkaeroista selittyvät? Miksi naiset saavat noin 10 prosenttia pienempää palkkaa kuin saman koulutustaustan, saman toimialan ja tehtävän omaavat, samaan ikäluokkaan kuuluvat miehet? Se selittyy lähinnä sillä, että naiset ovat enemmän poissa työelämästä. Äitiyslomat vievät oman aikansa, ja hoivavastuu lapsista tai ikääntyvistä vanhemmista lankeaa edelleen usein naisille. Naiset tekevät enemmän osa-aikatöitä ja vähemmän ylitöitä voidakseen hoitaa lähimmäisiään. Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat pysyneet suurin piirtein samoina 1980-luvulta asti. 

Miten vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen työpaikalla?

Työnantajana et voi suoraan vaikuttaa siihen, kumpi vanhemmista käyttää vanhempainvapaan, mutta voit osaltasi rohkaista miehiä käyttämään isyysvapaansa ja jäämään kotiin hoitamaan lapsia. Asenteet ovat pikkuhiljaa muuttumassa, ja myös miehet tahtovat kantaa hoivavastuuta. 

Työnantajana et voi myöskään vaikuttaa siihen, saatko työpaikkailmoitukseen vastauksia miehiltä tai naisilta. Et voi ilmoittaa etsiväsi vain miehiä tai naisia, mutta voit toki laatia ilmoituksen, mikä hienovaraisesti rohkaisee molempien sukupuolien edustajia ottamaan yhteyttä. Rekrytoinnissa on otettava huomioon henkilön pätevyys, ei sukupuoli. Työpaikalla tehtäväsi on tarjota lisäkoulutus- ja etenemismahdollisuuksia kaikille niiden arvoisille työntekijöille. Sekä miehillä että naisilla on siis oltava yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, eikä esimerkiksi raskaus saisi estää etenemistä tai määräaikaisen työsuhteen jatkamista. 

Rekrytointi

Työnantajan vastuulla on myös luoda kaikille sukupuolille soveltuvat työolot. Sosiaalitiloja on oltava tarpeeksi, ja työkohteita, työmenetelmiä ja laitteita on oltava valmis kehittämään niin, että ne soveltuisivat paremmin molemmille sukupuolille.

Lisäksi työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista on mahdollista helpottaa erilaisilla työjärjestelyillä. Työntekijät voivat toteuttaa vanhemmuuttaan tasavertaisesti joustavien ja yksilöllisten ratkaisujen avulla. Etätyö ja osa-aikatyö sekä työaikapankki ovat tapoja helpottaa perheellisten työntekijöiden arkea.  

Lisäksi työpaikalla tulisi olla ohjeet mahdollisen häirinnän varalta. Kun kaikki ovat tietoisia mahdollisesta häirinnästä seuraavista sanktioista, häirinnän todennäköisyys pienenee. Sekin on hyvä muistaa yrittäjänä, että tasa-arvon edistämisvelvoitteista ei voi laistaa vetoamalla kielteisiin asenteisiin. Vaikka asiakkaat eivät tahtoisi paikalle muuttonaisia tai putkinaisia, tai vanhat naistyöntekijät vastustaisivat miehen palkkaamista, ne eivät saa olla estämässä tasa-arvoa. 

Näin raksayritys varmistaa työntekijöiden hyvinvoinnin

Työntekijöiden hyvinvointi pitäisi olla jokaisen yrityksen ensisijaisia tavoitteita. Työntekijöiden hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus myös yrityksen liikevaihdolle. Yksi poissaolopäivä sijaisineen maksaa eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen mukaan keskimäärin noin 325 euroa, kun taas yhden poissaolopäivän ehkäiseminen ennalta toisi yritykseen noin 415 euroa lisää liiketulosta. Yhden lievän tapaturman välttäminen vaikuttaisi liiketulokseen keskimäärin jopa 9 000 eurolla! Työntekijöiden kokemus siitä, että työelämän laatu on parantunut viidellä prosentilla, mahdollistaa liiketuloksen parantamisen jopa noin 2 000 eurolla – kun taas yhden kokeneen työntekijän menetys aiheuttaa noin 60 000 euron liiketuloksen menetyksen. Kun työntekijöiden hyvinvointi kasvaa, työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvavat ja sairauspoissaolojen määrät laskevat. Myös raksayrityksen kannattaa pitää kiinni hyvistä ja luotettavista työntekijöistään ja koettaa varmistaa näiden työhyvinvointi kaikin mahdollisin tavoin.

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Rakennusalalla tyypillisiä työntekijöitä kuormittavia tekijöitä ovat vuorotyö ja pitkät päivät, varsinkin ylityöt. Työssä jaksamista uhkaa myös työn fyysinen kuormittavuus, alituiset tapaturmariskit ja ristiriitakokemukset esimiesten ja alaisten tai työntekijöiden välillä. Esimerkiksi tasa-arvo ei ole rakennustyömailla(kaan) vielä itsestäänselvyys. Alan harvalukuiset naiset kokevat tytöttelyä ja vähättelemistä, ja varsinkin ulkomaalaistaustaiset työntekijät jopa suoranaista syrjintää. Syrjintä ja työpaikkakiusaaminen ovat kaikille aloille tyypillisiä ongelmia, ja niihin pitää välittömästi puuttua.

Työmaa

Esimiehen tehtävä on varmistaa se, että hänen alaistensa yhteistyö sujuu, ja että työyhteisön sisällä osataan antaa ja hakea tukea toisilta. Esimiehen on varmistettava myös se, että roolit, vastuut ja tavoitteet ovat selvät, ja että jokainen työntekijä ymmärtää ne. Se, että työntekijä ymmärtää, miksi hän työtään tekee ja mitä häneltä odotetaan, on tärkeä osa työssä jaksamista. Esimiehen on myös huolehdittava siitä, että alaisilla on riittävä osaaminen heiltä odotettuihin työtehtäviin. 

Työantaja on vastuussa siitä, että työpaikalla harjoitetaan hyvää johtamista, ja että kaikki työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Jokainen työpaikka on erilainen. Jokaisella työpaikalla tulisikin olla työhyvinvointisuunnitelma, mistä käy ilmi, mitä työhyvinvointi siellä tarkoittaa, ja mitä osa-alueita kuuluu. Suunnitelmaan tulisi olla merkitty myös työnhyvinvointia varten varattu budjetti sekä resurssit, ja myös tavat seurata ja mitata työntekijöiden työhyvinvointia. Esimerkiksi tyky-toiminta on tapa tukea työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia.

Työntekijä on puolestaan vastuussa oman työkykynsä ylläpitämisestä, ja omalta osaltaan työpaikan myönteisen ilmapiirin luomisesta. Kun kaikki tervehtivät toisiaan ja auttavat pyydettäessä, ollaan jo pitkällä. Toisista huolehtimista ja työyhteisön kaikkien jäsenten hyvinvoinnin toteutumisesta huolehtimista on myös se, että kaikkiin vaaratilanteisiin sekä epäoikeudenmukaisen kohteluun puututaan. Vaikka läheltä piti -tilanne tai kiusaaminen tapahtuisi jollekin muulle, kaveria ei jätetä, vaan asiasta pitää raportoida eteenpäin.

Jokaisen on huolehdittava itsestään

Juokseva nainen

Sekään ei riitä, että huolehtii vain omasta tehtävästään esimerkiksi kirvesmiehenä tai kaivinkoneen kuljettajana. Työntekijän on osattava huolehtia omasta terveydestään, turvallisuudestaan ja jaksamisestaan, ja tarvittaessa haettava apua. Jos selkä oireilee tai töihin lähtö tuntuu ylivoimaisen raskaalta, kannattaa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, ennen kuin ongelmat äityvät pahemmiksi. Jos oma toimenkuva ei enää tarjoa tarpeeksi haasteita eikä työ tunnu mielekkäältä, voi esimieheltä tiedustella mahdollisuutta ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja työuralla etenemiseen. Lisäkoulutusta kannattaa vaatia myös silloin, jos kokee, ettei henkilökohtainen osaamisen vastaa työn vaatimustasoa – tällainen tilanne johtaa työnhallinnantunteen menettämiseen, ylikuormitukseen, työuupumukseen ja pahimmillaan jopa taloudellisiin tappioihin tai työtapaturmiin!

Työn mielekkyys on tärkeä osa työhyvinvointia ja työssä jaksamista, mutta niin ovat työolotkin. Jos työmaakopilla ei ole lukittavaa kaappia omille tavaroille, käytävillä lojuu toistuvasti rojua tai työntekijöille ei ole tarjolla riittävästi henkilökohtaisia suojaimia, on aika ottaa yhteyttä työnjohtoon ja vaatia työolojen ja -olosuhteiden parantamista. Työturvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia, sillä rakennusalalla sattuvat onnettomuudet voivat olla jopa hengenvaarallisia. 

Rakennusalalla tapahtuneiden työtapaturmien määrä on ollut viime vuosina laskussa, mikä on äärimmäisen hyvä asia. Tapaturmia kuitenkin sattuu. Valtaosa rakennustyömailla sattuneista työtapaturmista kohdistuu sormien ja käden alueelle. Toiseksi eniten sattuu pään alueelle kohdistuvia tapaturmia. Yleisimmin tapaturmia sattuu paikasta toiseen siirryttäessä, eli kyse on liukastumisesta, kaatumisesta tai putoamisesta. Tapaturmat voidaan välttää yhteistyöllä, eli jokaisen työntekijän tulee puuttua epäkohtiin ja mahdollisiin turvallisuusongelmiin. Käytävillä lojuvat rojut ovat merkittävä riskitekijä, samoin korvatulppien, suojalasien tai hanskojen loppuminen. 

 

Miten lainojen yhdistäminen onnistuu työttömänä?

Painiskeletko velkaantumisen, korkeakorkoisten lainojen ja useiden velkojien kanssa? Otitpa sitten yhteyttä marttoihin, Takuusäätiöön tai kunnan velkaneuvojaan, kehotetaan sinua yhdistämään lainat yhdeksi isoksi lainaksi, ja näin säästämään kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia euroja lainanhoitokuluissa. 

Asunto- ja opintolainat ovat yleensä niin edullisia lainoja, että niitä varten ei kannata ottaa lainojen yhdistämislainaa. Kannattaa kuitenkin tutustua omien lainojen ehtoihin. Asunto- ja opintolainat kannattaa kilpailuttaa eri pankkien välillä. Muutenkin kannattaa tutustua eri lainatarjouksiin huolella, ennen kuin tekee lopullisia päätöksiä.

Lainojen yhdistäminen työttömänä ei kuitenkaan ole niin helppoa. Pankista lainaa tuskin saa, sillä pankki vaatii vakuuksia tai takaajia, työsuhdetta ja säännöllisiä tuloja, jotta se voisi myöntää lainaa. On hyvin vaikeaa, joskaan ei aivan toivotonta, saada pankkilainaa työttömänä. 

Pikainen tutustuminen netissä operoiviin rahoituslaitoksiin antaa sellaisen kuvan, että myös ne vaativat työsuhdetta ja säännöllisiä tuloja, jotta ne suostuisivat myöntämään tarpeeksi ison lainan pikavippien ja pienehköjen kulutusluottojen yhdistämiseen. Miten siis työtön voisi saada tarpeeksi suuren lainojen yhdistämislainan?

Kaikki rahoituslaitokset eivät vaadi työsuhdetta tai palkkatuloja

Vaikka monet rahoituslaitokset vaativatkin säännöllisen työsuhteen ja varmemmaksi vakuudeksi viimeisimmän palkkakuitin, on myös sellaisia rahoituslaitoksia, mitkä myöntävät lainaa työttömälle. Toisin kuin pankit, rahoituslaitokset eivät vaadi vakuuksia, kuten omaa asuntoa, kesämökkiä tai pankkitalletusta, jotta ne voisivat myöntää lainaa. Rahoituslaitokset eivät myöskään vaadi henkilötakaajia, joita onkin vaikea saada, sillä harvempi kaveri suostuu takaamaan toisen ottaman lainan omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Sukulaisetkaan tuskin ilahtuisivat, jos heitä pyytäisi lainan takaajiksi. Rahoituslaitoksille yleensä riittää maksuhäiriömerkittömyys ja suomalainen pankkitili. Jos ne ovat kunnossa, laina voidaan myöntää myös sellaiselle henkilölle, jolla vakituista työsuhdetta ei ole. 

Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että jonkinlaisia tuloja on pakko olla, jotta lainaa lainojen yhdistämiseksi voi saada. Minimituloina pidetään yleensä 400–600 euroa. Rahoituslaitokset hyväksyvät myös ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan, lapsilisät ja muut tuet sekä Kelan työmarkkinatuen henkilön säännöllisiksi tuloiksi. Näistä tuloista ja etuuksista lähetetään tositteet samaan tapaan kuin palkkatuloistakin, jos kyseessä on lainapalvelu, joka vaatii tositteita nähtävikseen. Kannattaa varautua siihen, että lainapalvelu tahtoo nähdä myös edellisten 1–3 kuukauden tiliotteet. Läheskään kaikki lainapalvelut eivät liitteitä ja paperisotaa kuitenkaan vaadi. Jopa 10 000 euron lainan voi saada ilman tositteita. Näille palveluille riittää hakemukseen kirjoitettu tieto lainanhakijan säännöllisistä tuloista ja menoista, kuten asumiskustannuksista.

Jos kuukausitulot ovat 600 euroa, ei todennäköisesti tule saamaan kovin suurta lainaa. Kannattaa kuitenkin kokeilla, kuinka suuren lainan saa, ja jos ensimmäinen hakemus hylätään, ei kun uutta tekemään (hieman pienemmällä summalla). Työttömän kannattaa lukea lainan ehdot erityisellä huolella, sillä moni lainapalvelu tarjoaa työttömälle lainanhakijalle ainoastaan pikavippejä, eli suhteellisen pieniä summia (300–5000 euroa), joissa on kova korko. Työtön asiakas on rahoituslaitokselle suurempi riski kuin säännöllisessä työsuhteessa oleva ja säännöllistä palkkaa nauttiva henkilö, ja tämän riskin vuoksi se vaatii korkeampaa korkoa. Pikavippien korot voivat olla jopa 100, 200 tai lähes 300 prosenttia. Sadan prosentin korko tarkoittaa, että asiakas maksaa viiden tonnin lainasta viisi tonnia korkoa – tällaista lainaa ei kannata ottaa lainojen yhdistämiseksi, ellei sitten aiemmissa lainoissa satu oleman vielä korkeampi korko!

Mistä luottotiedoton voi saada lainojen yhdistämislainaa?

Luottotiedottomillekin myönnetään lainoja rahoituslaitosten toimesta, mutta niissä tapaa olla vielä korkeampi korko kuin työttömille myönnetyissä lainoissa. Luottotiedoton tuskin saa rahoituslaitoksilta niin suurta lainaa tai niin hyvillä ehdoilla varustettua lainaa, että sillä kannattaisi maksaa pois vanhat velat, vipit ja lainat.

Luottotiedottoman tai ulosotossa olevan asiakkaan vaihtoehdot lainojen yhdistämislainan saamiseksi ovat vähissä. Jos kunnalla on tarjota sosiaalista luottoa, sitä kannattaa hakea. Sosiaalinen luotto on korkeintaan 15 000 euroa, ja siinä on varsin kohtuullinen korko. Asia selviää ottamalla yhteyttä kunnan talous- ja velkaneuvontaan. Toinen vaihtoehto on Takuusäätiö, mikä antaa ilmaista neuvontaa talousvaikeuksissa ja velkakierteessä oleville. Takuusäätiö saattaa suostua takaamaan edullista pankkilainaa, jolla myös luottotiedoton ja ulosotossa oleva asiakas voi maksaa pois vanhat ja kalliit lainat. Yksi pankkilaina, minkä todellinen vuosikorko on noin 10, korkeintaan ehkä 20 prosenttia, auttaa selviämään vaikeastakin tilanteesta.

Puhelinmyyntikielto – Eroon inhottavista puhelinmyyjistä

Nainen odottaa puhelua

Kaikki tietävät sen tunteen, kun odottaa jotain tärkeää puhelua – esimerkiksi lääkäriltä tai hakemastaan työpaikasta – ja sitten linjan toisessa päässä onkin puhelinmyyjä. Suurimman osan ensimmäinen reaktio on päästä soittajasta eroon niin pian kuin suinkin. Puhelinmyyjät kuitenkin tunnetaan sitkeydestään, joten ensimmäinen ”ei” ei yleensä mene perille. Jos naistenlehdet eivät kiinnosta, miten olisi ristisanatehtävälehti tai matkailusta kertova aikakauslehtitilaus? Jos vuoden kestotilaus kuulostaa liian kalliilta, laitetaanko tulemaan vain puoli vuotta ja vielä kaupan päälle patakinnas?

Tässä vaiheessa haluat ehkä jo sanoa suorat sanat, mutta meihin jo pienestä pitäen iskostetut käytöstavat estävät sen. Varsinkin, jos sattuu olemaan jossakin julkisella paikalla, ei kehtaa alkaa huutaa soittajalle – vaikka mieli tekisi. Toisaalta soittaja tekee vain työtään ja yrittää raapia kokoon tarpeeksi provikkaa saadakseen vuokransa maksettua, mutta puhelinmyyjän ”uhriksi” joutuminen on aina yhtä ärsyttävää.

Miten päästä eroon puhelinmyyjistä?

Puhelinmyyjä soittaa vain harvoin sellaiseen aikaan, että on oikeasti harkinnut naistenlehden, ristikkolehden tai jonkun muun lehden tilaamista. Jollekin puhelinmyyjän soitto on iloinen asia, sillä hän onkin juuri kaivannut uutta luettavaa tai edullista lahjaideaa miniälle, ystävälle tai työkaverille. Tämä teksti ei ole heitä varten, jotka asioivat mielellään puhelinmyyjien kanssa. Heitäkin on, koska muuten telemarkkinointia ei enää harjoitettaisi.

Lehtitilausten ohella puhelinmyyjät ovat vuosien saatossa kaupitelleet onnistuneesti muun muassa puhelin- ja nettiliittymien vaihdoksia tai päivityksiä ja erilaisten tuotepakettien kestotilauksia. Tarjolla on ollut mahdollisuus muun muassa kalaöljypillereiden, sukkien, kalsareiden, partaterien, pyykinpesuaineiden ja sähköhammasharjojen kestotilauksiin. Myös sähkösopimuksia myydään puhelimitse – muistattehan sen TV-sarjan suomalaisista puhelinmyyjistä Espanjassa – sekä vakuutuksia ja tietoturvapaketteja. 

Telemarkkinointi

Joku yrittää päästä eroon tukalasta tilanteesta suostumalla tilaamaan lehden tai sukkapaketin, toinen lyö luurin korvaan ja jää potemaan epämääräistä syyllisyydentuntoa. Kolmas kuuntelee kohteliaasti myyjän myyntipuheet ja yrittää saada sanottua väliin, ettei oikein ole ostohousut jalassa eikä rahaakaan olisi. Neljäs keskeyttää myyntipuheen enemmän tai vähemmän kohteliaasti. Oli miten oli, tilanne on hieman ahdistava, ja mieleen saattaa hiipiä ajatus siitä, miten tällaiselta puhelinterrorilta voisi kokonaan välttyä. Huonoin ja hitain tapa on ottaa joka kerta soittajan numero ylös ja varustaa se nimellä ”’älä vastaa” tai jotain sinne päin. Parempi ja tehokkaampi tapa on hankkia telemarkkinointikielto. Lue ohjeet puhelinmyyntikiellon tekemiseen!

Puhelinmyyntikielto on tehokas tapa välttyä pakkomyynniltä

Laki määrää, että kuluttajalla on oikeus kieltää yritystä markkinoimasta hänelle tuotteitaan, mutta telemarkkinointiyrityksiä on valtava määrä, ja niitä syntyy koko ajan lisää. Kannattaa siis tutustua erilaisiin puhelinmyynnin estoa lupaaviin verkkosivuihin.

Väestörekisterikeskus tarjoaa suomalaisille erilaisia kieltopalveluita. Yritykset etsivät potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja juuri Väestörekisterikeskuksesta, joten kannattaa laittaa ”hanat kiinni” omien tietojen osalta. Suoramarkkinointikielto estää nimen ja osoitetietojen luovutuksen markkinointitarkoituksiin (ja gallupeihin). Asiakasrekisterin päivityskielto estää esimerkiksi lehtitaloja saamasta Väestörekisterikeskukselta vanhan asiakkaansa uusia yhteystietoja. Jos siis olet vuonna keppi ja keihäs tilannut puoli vuotta ankkasarjista, sinua ei enää lähestytä vanhana asiakkaana, jota lämmitellään uutta tilausta varten. Yhteystietojen luovutuskielto estää omien tietojen jakamisen Väestörekisterikeskuksen ylläpitämässä osoitepalvelussa. Kaikki nämä kolme kieltoa ovat ilmaisia, ja ne saa voimaan verkkolomakkeella tai soittamalla suoraan joko Väestörekisterikeskukseen tai maistraattiin.

Tietojasi myy eteenpäin myös Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi – jos haluat varmistaa, että Trafikin lopettaa tämän toiminnan eikä kukaan enää lähesty sinua lehti- tai vitamiinipilleritilauksen tiimoilta (ainakaan Trafin tietokannan kautta), täytä Trafin sähköisessä asiointipalvelussa oleva ilmainen lomake.

Jos aika on kortilla etkä tahdo jonottaa puhelinlinjoilla tai tunnistautua moniin eri palveluihin saadaksesi puhelinmyyntikiellon, on kaksi muutakin (paljon helpompaa) vaihtoehtoa. Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto ASML tarjoaa tehokasta kieltoa puhelinmyynnin ehkäisemiseksi. ASML:n kielto on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Kiellon saa voimaan soittamalla maksulliseen palvelunumeroon. Normaalin paikallisverkkomaksun lisäksi soittaja maksaa puhelustaan noin 40 snt minuutti. Toinen puhelinmyyntikieltoa tarjoava palvelu on telemarkkinointikielto.fi. Palvelun tarjoaja on Suomen telemarkkinointiliitto, ja se estää tämän liiton jäsenyrityksiä enää soittamasta sinulle. Tämän puhelinmyyntikiellon hinta on 6 euroa per vuosi, eli liiton tukijäsenyyden verran.

Kannattaa ottaa huomioon, että mikään kielto ei ole pomminvarma, sillä joku yritteliäs puhelinmyyjä saattaa alkaa etsiä yhteystietoja virallisten teiden sijaan esimerkiksi puhelinluettelosta. 

Isot miehet sopivat näihin työtehtäviin hyvin

Isokokoinen henkilö

Isokokoisuus voi heikentää mahdollisuuksia saada työpaikkaa, jopa ammateissa, joissa ei tarvitse kävellä paljoa tai nostaa raskaita taakkoja. Myös istumatyötä tekeviltä on alettu vaatia hyvää fyysistä kuntoa, koska sen uskotaan edistävän työkykyä ja ehkäisevän esimerkiksi liikuntaelinsairauksista, sydän- ja verisuonitaudeista sekä työuupumuksesta johtuvia sairauspoissaoloja. Isokokoisuuteen liittyy myös paljon ennakkoluuloja. Tämä ei tarkoita, etteikö isokokoisille miehillekin olisi olemassa työpaikkoja – täytyy vain saada työantaja vakuuttuneeksi siitä, että hakija on paras mahdollinen kandidaatti haettavaa työtehtävää varten. Isokokoinenkin voi olla hyvässä kunnossa, joten isot miehet sopivat hyvin kaikkiin työtehtäviin, joihin heillä on koulutusta ja kokemusta.

Missä työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa?

Työpaikkailmoitusten nopea selailu paljastaa, että esimerkiksi muuttomiehiltä vaaditaan hyvää kuntoa, mikä ei tietenkään ole ihme; joutuvathan he kantamaan raskaita taakkoja koko päivän. Muuttomiehen on pystyttävä kantamaan vaikka flyygeliä talon 23. kerrokseen, jos tarve vaatii. Hyvää fyysistä kuntoa vaaditaan myös myyjiltä, jotka voivat joutua olemaan jalkojensa päällä koko päivän, sekä siivoojilta ja lumityöntekijöiltä, jotka hekään eivät tee työtä istualtaan. Ehkä hieman yllättävästi on fyysinen kunto kriteerinä myös kahvilatyöntekijöille, kiinteistönhuoltajille, jäte-, jakelu- ja imuautonkuljettajille sekä mekaanikoille, ja myös lastenhoitajilta sekä varastotyöntekijöiltä vaaditaan liikunnallisuutta. Vaikka ilmoituksissa ei sitä suoraan sanota, voi isokokoisen olla vaikea pärjätä näiden työpaikkojen työhaastatteluissa. Esimerkiksi laivasiivoojiksi hakevien pitää ilmoittaa painonsa ja osallistua liikkuvuustestiin, sillä heidän pitää tarvittaessa auttaa laivan evakuointitehtävissä.

Vaikka ei ole näyttöä siitä, että isokokoisuus estäisi saamasta töitä esimerkiksi asiakaspalvelualalta, missä fyysisellä kunnolla ei pitäisi olla merkitystä, monien ylipainoisten omat kokemukset kertovat syrjinnästä. Tasavahvoista hakijoista valitaan usein se normaalipainoinen, koska ylipainoisuuteen liittyy ennakkoluuloja esimerkiksi johtamiskyvyn puutteesta. Australialaisessa tutkimuksessa huomattiin, että myös omasta mielestään ylipainoon neutraalisti suhtautuvat yliopisto-opiskelijat tekivät isokokoisimmista ihmisistä huonompia sopivuusarviointeja (ansioluettelojen perusteella) ja ehdottivat heille alempaa alkupalkkaa. Muista pyytää kunnon perusteet, jos työpaikka jäi saamatta.

Isokokoisellakin voi olla hyvä kunto

Fitness

Vaikka työnantajan pitäisikin kiinnittää työhaastattelutilanteessa enemmän huomiota hakijan koulutustaustaan ja ansioluetteloon, voi olla hyvä idea tuoda esille harrastavansa säännöllisesti liikuntaa – jos se on totta. Liikunta tunnetaan mielialaa ja yleiskuntoa kohentavasta vaikutuksestaan, joten liikuntaharrastus  kannattaa ilman muuta mainita ansioluettelossa. Liikuntaa harrastavalla henkilöllä on parempi terveys ja yleiskunto kuin henkilöllä, jota ei lenkkipolku tai kuntosali lainkaan kutsu. Näin ollen isokokoinen henkilö voi olla normaalipainoista paljon paremmassa kunnossa, ja näin ollen jaksaa paremmin kävellä 8 tuntia putkeen tai kuormata laatikoita autoon.

Liikunta ennaltaehkäisee monia työ- ja toimintakykyä heikentäviä sairauksia, ja vahvistaa psyykkisiä voimavaroja. Raskas, fyysinen työ ei yksin riitä liikunnaksi, vaan esimerkiksi muuttotyöntekijä tarvitsee vapaa-aikana lisäliikuntaa tehostaakseen työstä elpymistä ja työssä jaksamista. Vapaa-ajan liikunnan olisi hyvä olla erilaista kuin työssä tapahtuvan liikkumisen. Valveutunut työnantaja tiedostaa, että säännöllinen liikunta vähentää sairauspoissaoloja, parantaa työkykyä ja työsuorituksia sekä stressinhallintaa, vähentää unettomuutta ja parantaa itsetuntoa. Liikkuvalla työntekijällä voi olettaa olevan paremman elämänhallinnan, joten painoindeksin sijaan hyvä rekrytoija osaa kysyä liikuntaharrastuksista ja muusta vapaa-ajan palauttavasta toiminnasta. Liikunta kannattaa mainita etenkin istumatyötä sisältävää työpaikkaa hakiessa, sillä pitkäaikainen istuminen altistaa selkä- ja niska-hartia-alueen vaivoille.

Miten vakuuttaa työnantaja työhaastattelussa

Työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolella. Ota mukaan päivitetty ansioluettelo ja kaikki työtodistukset. Jos olet maininnut työhakemuksessasi suosittelijoista, kannattaa soittaa suosittelijat läpi ja muistuttaa, että olit firmassa kesätöissä kolme vuotta sitten, jotta suosittelija muistaa heti, kenestä puhutaan, jos rekrytoija ottaa yhteyttä.

Lienee sanomattakin selvää, ettei työhaastattelusta saa myöhästyä, ja että sitä varten kannattaa pukeutua siististi. Kun vaateostoksilla tulevat puheeksi isot koot, miehet voivat joutua tulla ohjatuiksi verkkokauppojen pariin. Älä siis jätä mahdollisia vaatehankintoja viime tippaan, vaan tutustu isojen miesten siistejä ja tyylikkäitä vaatteita myyvien verkkokauppojen valikoimaan. Kun löydät sopivan kauluspaidan, farkut, neuleen tai työn luonteesta riippuen jopa puvun, voi sen toimitukseen mennä ainakin 4 arkipäivää. Puku harvoin istuu täydellisesti ilman pikku korjauksia, joten varaudu myös lahkeen tai hihojen lyhennyttämiseen kuluvaan aikaan. Tänä päivänä myös isokokoisille miehille löytyy istuvia pukuja ja farkkuja, joten työhaastattelussa on helppo antaa asiallinen ja ammattimainen kuva. 

Mitä tarkoittaa tasa-arvoinen parisuhde?

Käsi kädessä

Tasa-arvoisen parisuhteen idea elää vahvana monen alttarille astelevan pariskunnan mielessä, mutta mistä johtuu, että viimeistään lasten saamisen jälkeen parisuhde usein ajautuu perinteisille uomille? Vaikka toista olisi sovittu, kokee moni nainen vastuun kodista, lapsista, ruokahuollosta ja kaikesta muustakin arkeen liittyvästä kaatuvan päälleen. Kotityöt aiheuttavat jatkuvia riitoja, ja pahimmillaan parisuhde alkaa muistuttaa vankilaa. Lopulta ei nähdä muuta vaihtoehtoa kuin avioero ja lakiasiaintoimisto.

Rakentava riitely puhdistaa ilmaa

Parisuhdeterapia

Riitoja ei sinänsä pidä pelätä, sillä kiivaskin riitely voi puhdistaa ilmaa. Riitely- tai väittelytaitoja kannattaakin opetella, sillä syyttely ja syyllistäminen ei vahvista parisuhdetta. Jos ristiriitoja alkaa olla enemmän ja enemmän, voi apua välien selvittelyyn hakea esimerkiksi parisuhdeterapiasta tai seurakuntien järjestämästä maksuttomasta perheneuvonnasta. Seurakunnat palvelevat myös evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomia pariskuntia, ja perheneuvojia sitoo vaitiolovelvollisuus. Omista tunteista puhuminen kannattaa, vaikka se tuntuisi vaikealta. Terapia tai perheneuvonta ei kuitenkaan auta, jos molemmat eivät ole sitoutuneet suhteeseen ja sen eteen toimimiseen. Huonoon suhteeseen ei kannata jäädä, varsinkaan jos siihen kuuluu väkivaltaa.

Väkivaltaiseen käyttäytymiseen tosin voi hakea ja saada apua. Apua tarvitsee ehdottomasti myös väkivaltaisesta käyttäytymisestä kärsivä puoliso. Väkivalta on toisen alistamista ja vallan väärinkäyttöä. Väkivalta tarkoittaa muutakin kuin lyömistä ja tönimistä, sillä myös henkinen väkivalta on tuomittavaa. Henkinen väkivalta, esimerkiksi toisen nimittely ja vähättely, jättää pysyvät jäljet. Puhutaan myös taloudellisesta ja hengellisestä väkivallasta. Taloudellinen väkivalta parisuhteessa tarkoittaa sitä, että puoliso kontrolloi sitä, miten toinen käyttää omaa rahaansa ja omaa omaisuuttaan. Alistettu osapuoli voi joutua jatkuvasti selvittelemään ja perustelemaan rahankäyttöään, tai joutuu esimerkiksi huolehtimaan yhteisiksi tarkoitetuista kuluista. Alistava osapuoli saattaa käyttää toisen rahoja ilman lupaa tai painostaa toista ottamaan velkaa. Taloudelliseen väkivaltaan saattaa liittyä myös työssä käynnin estämistä tai esimerkiksi omaisuuden tuhoamista. Hengellinen väkivalta on vaikeasti määriteltävissä, koska kokemus siitä on täysin subjektiivinen. Hengelliseksi väkivallaksi luetaan kaikki keinot, joilla pyritään nujertamaan henkilön omat ajatukset uskonnon perusteella. Hengelliseen väkivaltaan voi liittyä toisen maailman- ja elämänkatsomuksen väheksyntää ja tuomitsemista. Alistavan osapuolen näkemys uskonnosta ja elämästä ylipäätään näyttäytyy ainoana oikeana vaihtoehtona, eikä sitä ole lupa kyseenalaistaa. Alistavan osapuolen laatimat säännöt ulottuvat puolison ulkonäköön, ihmissuhteisiin ja harrastuksiin, mutta voivat rajoittaa myös tämän oikeutta omaan ruumiiseensa ja hyvinvointiinsa.

Miten jakaa kotityöt tasapuolisesti?

Parisuhde on vakaalla pohjalla, kun kummallakin on hyvä olla suhteessa ja vuorovaikutus toimii. Toisen kunnioittaminen ja yhteisistä sopimuksista kiinni pitäminen on tärkeämpää kuin imurointivuorojen merkitseminen kalenteriin. Kalenterimerkinnät voivat tietenkin toimia sellaisessa tilanteessa, että halutaan pitää tarkasti kirjaa siitä, että molemmat tekevät kotitöitä minuutilleen yhtä paljon, mutta pidemmän päälle tällainen voi alkaa tuntua ahdistavalta. Myös kotitöiden kontrolloiminen on alistamista, ja tilanteessa, missä toinen alistaa ja toinen alistuu, ei ole kyse tasa-arvosta. Jos miehet kokevat, etteivät osaa tehdä kotitöitä naisen vaatimalla tavalla, ei ole ihme, jos ikkunan pesu tai ruoanlaitto ei nappaa. Lopulta vastuu kotitöistä jää kokonaan naisen vastuulle, ja mies vain ”auttaa” kotitöissä, vaikka tasa-arvoisessa parisuhteessa myös mies hoitaa osuutensa kotitöiden organisoinnista ja koordinoinnista.

Viimeistään lasten saamisen jälkeen naiset alkavat kuitenkin yleensä ottamaan enemmän vastuuta kodista kuin miehet. Päävastuu lapsista tuntuu jäävän äidille myös äitiysloman ja imettämisen lopettamisen jälkeen. Tästä kärsivät tutkimusten mukaan usein myös miehet, jotka kokevat jäävänsä toissijaisen vanhemman rooliin. Osasyy tähän on kulttuurissamme, missä esimerkiksi lasta aktiivisesti hoitava ja isyyslomalle jäävä mies on vielä suhteellisen uusi käsite. Roolit perheessä ovat menneet jo kauan siten, että isän on elätettävä perhe ja äidin hoidettava arjen pyörittäminen – tätä ajatusmallia on vaikea haastaa. Ratkaisu tilanteeseen voi löytyä perhevapaasysteemin uudistamisesta, tai asennemuutoksesta. Puolisoiden kannattaakin miettiä tarkkaan, miten lastenhoitovastuu jaetaan, jotta kumpikaan ei tuntisi tulevansa kohdelluksi epäreilusti. Kotitöistäkin on hyvä keskustella rakentavasti ja löytää molempia tyydyttävä ratkaisu. Onko se sitten se, että molemmat siivoavat vuoroviikoin tai se, että siistimpi osapuoli laskee vaatimuksiaan ja antaa toisen suoriutua omalla tavallaan? Ainahan siivousintoilija ei ole se nainen, sekin on otettava huomioon. Yksi ratkaisu voi olla siivouspalvelujen osto, jolloin imurointivuoroista ei tarvitse keskustella lainkaan.

Miksi miesten ja naisten määrässä on muodostunut eroja eri ammattiryhmissä?

Euroopan unioni

Jo lapsikin osaa (vieläkin) luokitella tietyt ammatit “miesten” ja toiset “naisten” töiksi, vaikka Suomi voidaankin luokitella maailmanlaajuisesti katsoen suhteellisen tasa-­arvoiseksi maaksi. Toisaalta Suomi on EU­ maiden kärkijoukossa ammattialojen miesten ja naisten töihin jakamisen osalta. Mistä nämä sukupuolten väliset erot johtuvat? Käsittelen tässä artikkelissa historiallisia, kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka ovat johtaneet nyky­Suomessa havaittavaan ammattiryhmien väliseen sukupuolijakaumaan.

Eräs kulttuurin suuri osatekijä ja “rakennuspalikka” ovat myytit: niillä kasvatetaan seuraavaa sukupolvea ja niiden avulla perustellaan päätöksiä ja legitimoidaan vallitsevaa järjestystä. Myyttejä muuttamalla tai murtamalla voidaan muuttaa yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa. Tietyissä tilanteissa myyttien murtaminen on jopa ainoa keino haluamansa muutoksen saavuttamiseksi. Tällaisia myyttejä ovat esimerkiksi juuri sukupuolten eroja ylikorostavat käsitykset tai homoseksuaalisuuden luonnottomuudeksi mieltäminen.

Johtajien joukossa oli 2009 edelleen 65 % miehiä. Ovatko miehet luontaisesti parempia johtamaan kuin naiset? En usko, että ero selittyy sillä. Erot molempien ryhmien sisällä lienevät suurempia, kuin erot niiden välillä. On miehiä, jotka soveltuvat johtotehtäviin, mutta niin on naisiakin. Lisäksi niin naiset kuin miehetkin voivat oppia niin johtamista kuin muitakin taitoja. Mistä tulee siis myytti vahvasta miesjohtajasta?

Perinteisesti nainen on ollut kotona lasten kanssa pysyvä ja kotityöt hoitava osapuoli, kun taas miehet ovat olleet pellolla hankkimassa elantoa tai istuneet kaupungin raadissa päättämässä yhteisistä asioista. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja nykyään miehetkin voisivat hoitaa tehtäviä, jotka ovat olleet ennen naisten velvollisuuksia.

Lue lisää: MIksi naiset tienaavat yhä vähemmän kuin miehet? 

On olemassa monia tilastoja miesten ja naisten määrien eroista eri ammattiryhmissä, mutta tilastot eivät kerro syitä siihen, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Yksi syy voi olla edellä mainittu historiallinen työnjako, jossa naiset hoitavat kotityöt ja miehet kodin ulkopuoliset työt, mutta asia ei luonnollisesti ole aivan niin yksinkertainen. On oltava muitakin syitä, sillä muissa kulttuureissa jako voi olla hyvinkin erilainen. Osa syistä on luultavasti niin syvissä kulttuurin kerrostumissa, että niihin ei pääse käsiksi tieteen keinoin, sillä kirjoitettuja todisteita ei ole. Selvää on, että erilaiset kulttuurit ja yhteiskunnat valitsevat tai päätyvät eri teille – joka suhteessa.

Euroopan parlamentti

Osa ammattiryhmien eriytymisestä miesten ja naisten aloihin on myös selitettävissä sillä, että naiset itse valitsevat tiettyjä ammatteja jo opiskeluvaiheessa. Esimerkiksi insinööreiksi opiskelee selvästi vähemmän naisia kuin miehiä. Kysymys kuuluu jälleen: miksi? Miksi matemaattis­ luonnontieteelliset alat vaikuttavat olevan naisille vähemmän houkuttelevia kuin miehille?

Syyt voivat löytyä taas menneisyydestä: lähimenneisyydessä tytöille on opetettu (tai he ovat oppineet sosialisaation kautta), että matikka on poikien vahvuus, ei heidän. Näin on vuorostaan käynyt, koska miehiä on historiallisesti pidetty loogisempina kuin naisia – ja kun ihminen uskoo hänestä esitetyt ennakkoluulot, hän mukautuu niihin. Toisaalta myös hyvin perinteisillä lääketieteen aloilla löytyy paljon naistyöntekijöitä. Esimerkiksi hammaslääkärit tuntuvat olevan ammattiryhmä, joka vetää naisia vahvasti puoleensa. Liekkö syynä hampaiden valkaisun kaltaiset palvelut, vai mikä..

Toinen syy on lasten saaminen: synnyttäessään naiset menettävät aikaa ja jäävät paitsi työkokemuksesta, eivätkä voi näin ollen edetä urallaan yhtä hyvin kuin lapsettomat naiset tai miehet. Lisäksi äitien urakehitys on äitiysloman jälkeenkin jostakin syystä suhteessa heikompaa kuin muiden naisten.

Ammattiryhmien eriytyminen naisten ja miesten aloiksi on haastava ja monimutkainen kysymys, kuten muutkin tasa­arvoon liittyvät epäkohdat yhteiskunnassa. Tasa-­arvon toteutumiseksi on tehty työtä jo vuosikymmeniä, mutta luulen, että urakkaa riittää vielä tuleviksikin vuosikymmeniksi. Meidän on ymmärrettävä epätasa­arvon historia ja juuret, jotta onnistuisimme siinä.

Miten tasa-arvon tulisi ilmetä työpaikoilla

Monilla työpaikoilla on sekä naisia että miehiä. On kuitenkin naisvaltaisia sekä miesvaltaisia aloja. Vaikka työpaikalla olisi vain yksi nainen tai yksi mies, niin lähes kaiken pitäisi olla tasa-arvoista. Jokaiseen työpaikaan ei tietysti sovi se että kaikkia kohdellaan siten, ettei ajatella kumpaa sukupuolta on.

Myös ikä ja etninen tausta tekevät joskus ongelmia tasa-arvon toteutuksessa. Kaikki vain eivät kykene kaikkeen sellaiseen kuin muut. Jos yritetään tehdä liian tasa-arvoista työpaikkaa, niin voi olla että joku kärsii juuri sen takia. Miten tasa-arvo siis voisi ilmetä työpaikalla siten että siitä ei olisi liikaa harmia kenellekään?

Palkat ja tasa-arvoisuus

Kun mietitään työpaikkojen tasa-arvoisuutta, niin usein ensimmäisenä tulee mieleen naisten ja miesten palkkojen erot. Palkkoja pitäisi maksaa sen mukaan, mikä työntekijän tehtävä ja asema on työpaikalla. Silloin palkkojen kohdalla tehtäisiin oikein. Jos nainen ja mies tekevät yhtä tärkeää tehtävää niin palkan tulisi olla sama. Näin ei välttämättä edes ole, vaikka kaksi miestä tekisi samaa työtä. Tässä pitää muistaa että palkka voi olla toisella parempi, koska hän on uskaltanut pyytää enemmän. Myös tottakai kokeneemmalle tulee maksaa enemmän. Jos siis kyseessä on vaikka aloittava koodari ja jo enemmän rpa-palveluihin perehtynyt, tulee luonnollisesti jälkimmäiselle maksaa enemmän! Toisaalta nykypäivänä on erittäin yleistä, että koodarit toimivat itsenäisesti joko oman yrityksen kautta tai tarkoituksenmukaista laskutuspalvelua käyttämällä. Tällöin alihankintaa harrastavia tulee tottakai kohdella asianmukaisella tavalla.

Palkat ja tasa-arvo

Työpaikan tarjoaminen ja ylennysten antaminen

Kun palkkaa työntekijän, niin pitäisi palkata se joka on sopivin työhön riippumatta sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustasta tai muusta. Vaikka työpaikka olisi esimerkiksi paljon miehiä, niin ei pidä palkata naista sen takia että heitä on siellä vähän. Myöskään ei saa olla palkkaamatta naista sen takia, että hän on siinä isässä että saattaa jäädä äitiyslomalle. Tämä onkin ongelma työelämässä. Jos nainen on vaikka juuri mennyt naimisiin, niin hän todennäköisesti jää äitiyslomalle jossain vaiheessa. Silti jos hän on pätevin ja muutenkin paras vaihtoehto työhön, niin hänet pitää palkata.

Jos työpaikalla ei vaikkapa ole yhtään naista ylemmissä tehtävissä, niin se ei ole peruste siihen kenet valitsee ylennyksen saajaksi. Jos pitää valita joku vaikkapa pomoksi niin sen pitää olla se joka siihen parhaiten sopii. Vaikka se olisi taas kerran mies, niin mies pitää valita, jos hän on parempi kuin naisvaihtoehto.

Wc ja tasa-arvoisuus

Wc ja tasa-arvo

Jos työpaikalla halutaan mennä tasa-arvoisuudessa niin pitkälle, että vessojakaan ei eritellä miesten ja naisten kesken, niin voi tulla ongelmia. Jos työpaikalla on esimerkiksi sellaisia henkilöitä, joiden etninen tausta ei tätä hyväksy, niin siitä tulee ongelma. Jos työpaikalla on useampi wc, niin voidaan tehdä niin että jätetään muutama niistä vain miehiä tai naisia varten.

Ei saa suosia vähemmistöäkään

Jotta tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla, niin ei myöskään saa käydä niin että suositaan vähemmistöjä. Niin voi käydä helposti, jos pelätään että vähemmistöt valittavat että heitä syrjitään. Työpaikka käykin niin että he saavat parempaa palkkaa, helpommin ylennyksiä ja muita etuja. Se onkin vaikeaa toteuttaa, että kaikilla olisi juuri samat mahdollisuudet. Jos joku valittaa, että häntä ei otettu töihin esimerkiksi etnisen taustan takia, yritys voi olla pulassa.

Kuitenkin asia voi olla niin, että se joka otettiin, on vain ollut pätevämpi työhön. Jos he ovat yhtä päteviä, niin kumpi heistä sitten pitäisi ottaa. Tässä käy varmasti niin että vähemmistöön kuuluva saa paikan.

Tasa-arvon toteutus ei onnistu ikinä täydellisesti. Aina on joku joka kärsii, eikä pidä siitä että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Ihmiset myös käsittävät kohtelun eri tavalla ja heidän mielestään he voivat kokea vääryyttä, vaikka näin ei muiden mielestä olisi.

Toteutuuko tasa-arvo Suomessa? http://kioski.yle.fi/omat/pahimmat-tasa-arvo-ongelmat-miesten-vai-naisten-suomi

Vähemmistöt

Kuinka nettisivujen pitäjien tulisi huomioida erikseen mies- ja naiskäyttäjät – vai tulisiko?

Monilla nettisivuilla haetaan tietynlaisia käyttäjiä. Varsinkin jos sivuilla myydään jotain, niin sivuilla halutaan tietysti sellaisia kävijöitä, jotka ovat potentiaalisia ostajia. Jos sivusto on tarkoitettu vaikka tietyn harrasteryhmän informaation paikaksi, niin se on tietysti tarkoitettu vain heille. Sivuston käyttäjät voidaan siis jakaa sen mukaan, keitä sinne halutaan. Voisiko sivustot ajatella myös naisia ja miehiä erikseen käyttäjinä? Onko siinä mitään eroa siihen keitä sivustolla käy ja että heille olisi siitä jotain hyötyä?

Onko jotain eroa naisten ja miesten sivustoilla vierailuilla?

Jos naiset ja miehet tulevat jollekin sivustolle, niin hakevatko he sieltä jotain eri asioita? Jos asia on näin, niin silloin heidät voisi huomioida jotenkin eri tavalla. Jos sivusto myy jotain asioita, joista vain esimerkiksi naiset ovat kiinnostuneet niin tuotteet voi jakaa sen mukaan ovatko ne tarkoitettu miehille vai naisille. Monista asioista on kuitenkin vaikea sanoa, että ne ovat vain naisille tai miehille. Miehet eivät kuitenkaan tarvitse rintaliivejä ainakaan kovin usein. On siis tuotteita jotka voi ajatella olevan myynnissä vain naisia varten. Jos tuotteet ovat vaikka meikit linkin alla, niin se on kyllä selvää, että ne ovat naisia varten. Tätä ei tarvitse erikseen kertoa.

Nettiselaimet

Usein naiset ja miehet pitävät vähän erilaisista väreistä ja muista tyyleistä. Jos sivusto haluaa näyttää miellyttävältä monen mielestä niin sivustolle voi laittaa monenlaisia tyylejä, jotka voi käyttäjä itse valita. Sivuston tausta voi vaikka vaihdella ja sen voi itse käyttäjä vaihtaa vaikkapa samalla tavalla kuin kielen. Se miten naisten ja miesten mieltymys sivuston ulkoasusta vaihtelee, on kuitenkin vaikeaa selvittää. Kaikki naiset eivät pidä kimaltelevista asioista, vaikka moni pitääkin timanteista.

Missä asioissa sivusto voi jakaa käyttäjät miehiin ja naisiin?

Jos sivustolle pitää vaikka kirjautua tai saadaan muulla tavalla selville, kumpaa sukupuolta sivustolle tullut henkilö on, niin voiko sitä hyödyntää jotenkin? Jos sivusto lähettää mainospostia käyttäjälle, niin se voi olla vaikka sen mukaan mitä eri sukuolille suunnattuja juttuja sivusto mainostaa. Silloin ei kuitenkaan tarvitse tietää siinä vaiheessa enää kumpaa sukupuolta käyttäjä on. Koska silloin pitää olla jo tiedossa käyttäjän tiedot sähköposteineen. Sivuston voi myös tehdä niin, että sillä vieraillessa näkyy paremmin ja on paremmin esillä ne asiat, jotka ovat yleensä kiinnostavampia sen mukaan, kumpaa sukupuolta on. Jos sivustolla kerrotaan vaikka eri tapahtumista, niin naiskäyttäjille voisi olla paremmin esillä naisille suunnatut tapahtumat.

Onko sillä sitten lopulta mitään väliä?

Suurin osa sivuista on sellaisia, että niissä ei ole juurikaan väliä kumpaa sukupuolta käyttäjä on. Pääasia, että sivusto on nopeassa webhotellissa, ja että se toimii moitteetta. Siksi on aika turhaa jakaa käyttäjiä miehiin ja naisiin. Nykyään on vielä olut paljon keskustelua siitä, että lapsiakaan ei saa kasvattaa ja kohdella sen mukaan ovatko he poikia vai tyttöjä. Siksi joku voi loukkaantua, jos hänelle ei miehenä esitellä sivulla kosmetiikkaa.

Netti toimii kaikkialla

Jos sivustolla on paljon asiaa ja osa niistä on oikeasti vain naisia varten niin silloin sivusto voi huomioida käyttäjän sukupuolen mukaan. Usein sivuston on kuitenkin kokonaan kohdistettu naisia tai miehiä varten. Sinne osaavat tulla he, jotka ovat kiinnostuneet asiasta. Esimerkiksi Martoissa käy yleensä vain naisia. Jos joku mies kuitenkin haluaa osallistua heidän toimintaan, hän osaa tulla sivuille vaikka se on naisia ajatellen tehty. Jos haluaa liittyä toimintaan, niin kukaan ei sitä estä.

VINKKI! Juo nuoresta olisi hyvä opettaa nettikäyttäytymistä lapsille: http://www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/aineistot/oppitunnit-ja-nuorisotyo/

Onko Suomi edelläkävijä tasa-arvossa muuhun Eurooppaan verrattuna?

Suomen tasa-arvo

Suomi on edelläkävijä tasa-arvossa ainakin muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomessa on säädetty lailla monista sellaisista tasa-arvoa edistävistä asioista, mistä muualla Euroopassa ei olla.
Yli kaksi kolmasosaa maailman köyhistä on naisia tai tyttöjä, ja naisten lukutaidottomuus on selkeästi yleisempää kuin miesten. Monissa maissa lainsäädäntö tai perinteinen laki ei anna naiselle oikeutta perintöön tai maanomistukseen. On arvioitu, että ihmiskaupan uhreista arviolta 80 prosenttia on naisia ja lapsia. YK:n huume-ja rikososaston mukaan Euroopassa on jopa 500 000 laittomin keinoin maahan tuotua seksityöläistä.

Tällaiset asiat eivät onneksi päde juurikaan Suomessa. Vaikka naisia vielä osin syrjitäänkin työelämässä, eivät naiset ole täällä pääsääntöisesti köyhiä, vaikka kylläkin miehen euro on naisen 80 senttiä, kun palkoista puhutaan. Jo perustuslakimme pitäisi turvata naisille se, ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen takia. Yritysjohdon on kuitenkin monesti helpompaa ja firman näkökulmasta fiksumpaa palkata kolmenkymmenen hujakoilla oleva mies kuin nainen. Naisen palkkaamisessa on aina se riski, että pian tämä pamahtaa paksuksi ja hyvä työntekijä menetetään äitiyslomalle pitkäksi aikaa. Sinänsä ymmärrettävää, mutta naisten näkökulmasta tietysti epäreilua. Myös naisten mahdollisuudet edetä urallaan ovat usein huonommat. Sen sijaan nuoret naiset saattavat kuulla tytöttelyä ja törkeitä seksistiä kommentteja vanhemmilta mieskollegoilta.

Sama ilmiö ei toimi toiseen suuntaan.

Suomessa naiset ovat saaneet muun muassa täyden oikeuden opiskella yliopistossa 1900-luvun alkupuolella, muutamia vuosia myöhemmin vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden eduskuntavaaleissa, Suomen itsenäistymisvuonna saman kunnallisvaaleissa, vuonna naimisissa olevan oikeuden tehdä työtä ilman aviomiehen lupaa, 1920-luvulla oikeuden omaisuuteen ja yhtäläiseen vanhemmuuteen. Onpa 1960-luvulla astunut voimaan periaate samapalkkaisuudestakin. Eipä vain toteudu tämä jalo periaate vieläkään.

Käräjäoikeus

1970-luvulla on astunut voimaan muun muassa laki raskauden keskeyttämisestä ja tullut tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Niinkin myöhään 80-luvulla naiset ovat saaneet oikeuden omaan nimeen. Vuonna 1986 astui voimaan laki tasa-arvosta. Laki uudistettiin kokonaan vuonna 2005.
Paljon ovat siis tasa-arvoasiat menneet eteenpäin vuosisatojen ja -kymmenien saatossa. Vielä on kuitenkin tehtävää.Vuosina 2003-7 Suomessa surmattiin 3,2 miestä ja 1,2 naista 100 000 henkeä kohden, Länsi-Euroopassa 2,0 ja 1,0.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2009 tekemän katsauksen mukaan tilanne, jossa parisuhdekumppani surmaa naisen, on toiseksi yleisin henkirikostyyppi Suomessa.
Suomessa miehistä 5,6 prosenttia ja naisista 4,3 prosenttia oli kokenut parisuhdeväkivaltaa vuoden 2009 aikana. Pelkoa kotona tapahtuvaa väkivaltaa kohtaan tunsi miehistä 4 prosenttia ja naisista 2 prosenttia. Vuonna 2008 perheessä törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen kohteeksi joutui 116 miestä ja 111 naista.

Nämä luvut taas yllättävät ainakin allekirjoittaneen. Oletin, että parisuhdeväkivaltaa kokisivat ja pelkäisivät ehdottomasti enemmän naiset. Tasa-arvo ei siis pääse toteutumaan tässäkään. Olisi kuitenkin ihme, että surma- ja väkivaltaluvut menisivät sukupuolten välillä tasan.
Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan Suomessa 1,3 prosenttia naisista ja 1,1 prosenttia miehistä pakotettiin sukupuoliyhteyteen ja 1,2 prosenttia ja 1,1 prosenttia muuhun sukupuoliseen kanssakäymiseen vuonna 2012. Nämä luvut taas yllättävät siinä mielessä, millaista kuvaa media on antanut aiheesta viime vuosina. Yleensä aina raiskattu on nainen. Suomalaisten mielikuvissa usein raiskaaja taas on ulkomaalaistaustainen mies. Ei toki aina.

Naisen ja miehen oikeus koulutukseen

Miesten näkökulmasta tasa-arvoasiaa katsottaessa törmätään ehdottomasti isien asemaan erotilanteessa ja asevelvollisuuden. Naisena olen kiitollinen, että jos minulla olisi lapsia ja eroaisin miehestäni, asemani olisi äitiydelläni turvattu. Miestä viranomaiset taas saattavat kohdella erotilanteessa hyvin epätasa-arvoisesti, ja lapsen oikeus molempiin vanhempiin unohtuu. En myöskään halua mennä armeijaan, ja tiedän, ettei halua moni mieskään. Ei ihme, että niin moni hakee vapautusta heppoisin syin. Tasa-arvokysymyksissä vieläpä unohdetaan usein miesten oikeuksista aivan kuin tasa-arvolla pitäisi pyrkiä vain naisten oikeuksien parantamiseen.

Siirtyykö suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvo muuttajien mukana?

Viime vuosina on ollut suuri trendi hankkia esimerkiksi Espanjasta myytävä asunto ja muuttaa sinne. Myös Italia, Ranska sekä jopa Thaimaa ovat olleet suomalaisten suosiossa muuttoliikkeessä. Onkin siis mielenkiintoista, voiko näillä pienillä suomalaisyhdyskunnilla olla vaikutus myös kyseisten maisten tasa-arvotilanteeseen!

Tässä video siitä, kuinka ulkomaalaiset näkevät suomalaisen koulutusjärjestelmän: